Güçlü Patent

Kalite Belgelendirme-Danışmanlık

 

 

 

ISO 9001 HİZMET İÇERİĞİMİZ


Güçlü Patent&Danışmanlık hizmetleri olarak ISO 9001 konusundaki hizmetlerimiz aşağıda başlıklar halinde bilgilerinize sunulmuştur.

ISO 9001: ISO 9001 danışmanlık hizmeti; henüz yeni kurulmuş veya  daha önce kurulmuş fakat sistem belgesi bulunmayan veya sistem belgesine sahip firmalara tarafımızdan ISO 9001 sisteminin kurulumu, yeniden kurulumu veya performansının artırılması amacı ile verilen bir hizmettir.

Dokümantasyon yapısının oluşturulması; 
Bu aşamada, ISO 9001 KYS Standardına uygun olarak; Kalite el Kitabı, Görev Tanımları (Organizasyon El Kitabı), Prosedür, Proses, Planlar, Talimatlar, Formlar, Listeler gibi dokümanlar oluşturulacaktır.

ISO 9001 KYS ile ilgili verilecek eğitimler; 
ISO 9001 KYS  Temel Eğitimi 
ISO 9001 KYS İç Denetçilik Eğitimi 
ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimi 
Oluşturulan dokümantasyonun uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi
 

Bu aşamada sisteminiz için oluşturulmuş dokümanların uygulamaları gerçekleştirilecek ve süreç performans kriterlerine ve hedeflere yönelik istatistikî çalışmalar için veriler toplanacaktır.

İç Denetim 

Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı ve raporlama.
ISO 9001 danışmanlık hizmet süresi; çalışma yapılacak firmanın faaliyet alanı büyüklüğü(çalışan sayısı, metrekaresi, bayileri vb.) ne bağlı olarak 2-6 ay arasında tamamlanabilmektedir.I 9001 denetim öncesi hazırlık : ISO 9001 sistemleri en az yılda bir defa denetlenmek zorundadır. Her ISO 9001 belgesi 3yıl süre ile geçerlidir. Belgelendirme denetiminden sonraki 3 yıl boyunca her yıl ara denetimler gerçekleştirilir. Ara denetimlerde veya belgelendirme denetimlerinde firmaların ISO 9001 standardı ile ilgili minimum şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu gerekliliği sağlamak için Lansy Danışmanlık Hizmetleri uzman danışmanları gereken desteği en iyi şekilde vermek arzu ile sunmaktadırlar.ISO 9001 Temel Ve Dokümantasyon 


Eğitim KAPSAMI :
Kalite Kavramı ve standartta kullanılan terimlerin açılımı.

  • ISO Nedir?
  • Kalite sistemlerinin gelişimi
  • Diğer Standartlarla Bağlantı
  • ISO 9001:2008 Standart şartlar
  • Kalite Yönetim Sistemlerinin Doküman Yapısı
  • Kalite El Kitabı -Prosedürler
  • Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Çizelgeler, ...vs)
  • Doküman Kontrolü - Pratik ve Örnek Çalışmala


ISO 9001:2000 TEMEL KAVRAMLAR 


Kalite Nedir?


Kalite = Amaca uygunluk
ISO 9001 Kalite ve Yönetim sistemleri esasları ve sözlüğündeki tanım
‘’Kalite ; ana karakteristikleri oluşturan bir bütünün istekleri karşılama derecesidir. 
‘’Müşteri isteklerinin karşılanma derecesidir’’
Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
Bir kuruluşu yönetmek ve işletmek için bir yandan müşterilere odaklanırken diğer yandan tüm diğer paydaşların ihtiyaçlarını göz önüne alarak performansı uzun vadede sürekli geliştirmeyi amaçlayan, kapsamlı ve temel bir kural ya da inançtır.

ISO Nedir ? 


Uluslararası Standardizasyon Teşkilatıdır ( ( ISO ) International Standards Organization) ve 1947 yılında CENEVRE’de kurulmuştur.

Standart Nedir ? 


Standardizasyon  Kuruluşunca çalışmaları yapılarak, ürün, hizmet, ve deneylerle ilgili mevzuatların da hazırlanması ve yayınlanması sonucunda ortaya çıkan dokümanlardır.

ISO 9000 Standardı


1987 YILINDA (ISO) Uluslararası   Standardizasyon Kuruluşunca, Uluslararası Geçerliliği olan bir standart şeklinde hazırlanarak onaylanan, yayınlanan ve tüm dünyada uygulanan bir“KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ” Standardıdır.

Proses:Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.

Ürün:Bir prosesin sonucu.

Sistem:Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.

Kalite Politikası:Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.

Sürekli İyileştirme:Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.

Verimlilik:Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

Kalite Kontrol Nedir?
‘’Bir ürün veya hizmetin istenilen niteliklerde olup olmadığının kontrolüdür’’

Kalite Güvence Nedir?
Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni ağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.