Güçlü Patent

Marka Tescili

MARKA 

Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar 'malların biçimi veya ambalajları' gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka hakkının elde edilmesi TESCİL yoluyla gerçekleşir.Marka,başvuru tarihi itibari ile koruma altına alınır.

 

ARAŞTIRMA

Marka araştırması, tescil işleminin ilk ve en önemli basamağıdır. Marka araştırması yapılırken, TÜRKPATENT’in araştırma sayfasının yanı sıra, Marka Takip programı ile en net ve en yakın sonuçlar alınması sağlanmaktadır. Veri tabanımızda, müvekkilimizin talep etmiş olduğu markalar; dünya dillerindeki karşılığı, fonetik ve tek ses farklılıkları gibi kriterlerle incelenmekte ve tüm benzerlikler tespit edilmektedir.

Bu sayede henüz tescil işlemlerinin ilk adımında müvekkillerimize, tüm riskler ve olasılıklar hakkında bilgi verilmektedir.Araştırma hizmetimiz ücretsizdir.

 

MARKA TESCİL AŞAMALARI VE SÜREÇLERİ

Marka Ön araştırılmasının yapılması      :   15 dakika

Dosya hazırlama süresi                           :     1 Saat

TPE’nin dosyayı inceleme süresi             :    2 ay

Bülten yayın ve ilan(itiraz) süresi             :    2 ay

Tescil – Belge süresi                                :      1 ay

 

İNCELEME

Türk Patent ve Marka Kurumu, başvurunun şekli yönden hiç bir eksiği bulunmadığına karar verirse, markanın kullanılacağı ve tescil kapsamına girmesi talep edilen mallar veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı itibariyle başvurunun özellikle 7 nci madde hükümleriyle uygunluğunu inceler. Başvuru 7.maddeye göre, uygun görülmeyen mallar veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı itibariyle reddedilir.

 

YAYIN

Başvuru şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş ve reddedilmemiş bir marka tescil başvurusu ilgili resmi markalar bülteninde yayınlanır.

Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren 2 ay  içerisinde yapılır.

İtirazlar yazılı ve gerekçeli olarak yapılır. Kurum itiraz sahibinden, yönetmelikte öngörülen sürede yerine getirilmek üzere, ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir. Bu süre içerisinde istenilen ek belge, kanıt ve gerekçeler Kurum’a verilmediği takdirde itiraz yapılmamış sayılır.

 

Kabul – Tescil 

Bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre başvurusunu eksiksiz yapmış veya eksiklerini gidermiş ve süresi içerisinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru, marka kabul harcı yatırıldıktan sonra tescil edilerek sicile kaydedilir. Başvuru sahibine 'Marka Tescil Belgesi' verilir.

 

KORUMA SÜRESI

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on (10) yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.